Se & göra

Slottsparken

Följ med på en promenad i slottsparken bland hundraåriga träd och exotiska växter.

En illustration över Ekebyhovs slott

Ta en promenad i slottsparken

Du hittar lätt märkliga växter under en promenad i parken, här kan du läsa om dem och mycket mer. En karta finns här och runt om i parken.

Illustrerad karta över Ekebyhovs slottspark

Klicka på kartan för att se den i större format

1. Trädgården

Trädgården har numera mest öppna gräsytor. Hästkastanjerna från 1600-talet och ”stora bersån” där starar, kajor och kattugglor har bohål. Vid uppfarten till trädgårdsplanen står en vitblommig robinia, en nordamerikansk släktning till akacia.

Vid slottets sydvästra hörn finns en idegran. Öster om slottet finns en blodbok och en hängask, båda ympade på grundstammar av vanlig bok respektive vanlig ask för drygt 100 år sedan. Utefter vägen i söder ett buskage med rosenhagtorn, gullregn och olika syrener.

I trädgården bort mot norr finns två smidda järngrindar från 1650-talet vilka tidigare funnits i Hornska gravkoret i Jakobs kyrka. Vid den östra växer två olika tujor och en nutkacypress från 1910-talet. Trädgården har utökats med äppelsorter från främst Uppland och utgör sedan 1998 en äppelgenbank under Nordiska Genbanken.

2. Äppelgenbanken

Äppelgenbanken tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och Nordiska genbanken. I dag finns ca 130 fruktträd, främst äppelträd. Tre generationer varav det äldsta är ett Åkeröträd, som är mer än 150 år gammalt. Flertalet av de stora träden är från 1920 och 1997 när genbanken startades, utplanterades 22 sorter med uppländsk anknytning.

Komplettering med ytterligare några sorter har skett under senare år. 14 av äppelsorterna är klassade som mandatsorter. Det innebär att det är extra viktigt att de bevaras för sortens fortlevnad genom att vid behov kunna skattas på ympris. Sveriges Pomologiska Sällskap beskär träden vid ett par tillfällen under året.

Äppelträd i äppelgenbanken

Äppelgenbanken. Foto: Felix Odell

3. Bokskogen

I trädgårdens gräns mot öster står några stora ekar och bokar. De imponerande bokarna är nästan 200 år, trots att bok brukar bli högst ca 180. Rhododendronbuskarna utvecklar varje vår en enorm blomsterprakt. Här står också några blågranar.

Bakom detta område ligger den egentliga bokskogen. En av Sveriges nordligaste självföryngrande bokskogar. Få orter klarar att växa under de särpräglade mark- och ljusförhållanden som råder i en bokskog. Spillkråkor bygger bon i bokarna. Gamla bohål utnyttjas av ringduvor, men hålen leder också här och var till svampangrepp av fnöskticka. Druvfingersvamp är vanlig i bokskogen. Utanför södra grinden finns en tuja-plantering som använts för kransgrönt.

Två pojkar går i en bokskog.

Ekebyhovs slottsskog. Foto: Julien Angelini.

4. Vattentornet

På höjden ovanför bokskogen ligger det gamla vattentornet som använts för bevattning av trädgårdsanläggningarna med mälarvatten. Nordost om tornet växer ett antal vackra, blågröna granar med hårda vassa barr och ljusa något ”skrynkliga” kottar. Det är nordamerikansk blågran. På kullens norrsluttning står svarttallar med långa, mörka barr och en bergtall med delvis nedliggande grenar. Nära stigen nordväst om tornet växer flera amerikanska douglasgranar, med långa slaka kvistar och små kottar med utstickande tretungade fjäll. Här finns också en weymouthtall med femtaliga barrknippen och långa glesa, något krumma kådiga kottar.

5. Barrskogsområdet

Norr om bokskogen finns en skyddande ridå av olika barrträd bl a flera arter ädelgran (silvergran) med upprättstående kottar och platta barr, ofta med ljusa linjer på undersidan. Där terrängen västerut blir bergigare finns norr om höjden svarttall, weymouthtall och österrikisk bergtall. På höjden stora exemplar av vanlig och blå douglasgran och många halvstora coloradogranar med långa platta sabellikt uppböjda barr. Här finns också nordmannsgran (en ädelgran) från Kaukasus och vid stigen väster om höjden ett par stora kustgranar från v. USA planterades 1915. Kullen väster om stigen är i huvudsak bevuxen med douglasgran. Ädelgranar har upprätta kottar som bara släpper ett kottefjäll i taget och kvar på granen finns endast en upprättstående pinne.

6. Lövskogsområdet

Lövskogsområdet närmast norr och väster om trädgården har inslag av lärk, tuja och ädelcypress. Nordost finns förutom bok och hassel bla rödek, europeisk lärk, lind, avenbok och blodbok. Mitt för östra grinden växer lawsoncypress, avenbok, äkta kastanj, tysk lönn och poppel. I området mot den västra grinden finns flera former hästkastanj med avvikande blomfärg och frukter.

Bland ekarna mitt för västra grinden finns en av parkens idegranar. Här finns också norr om allén en grupp bokar med större blad och fler nervpar i bladen än för vanlig bok, det är orientalisk bok.

På kullen nordväst om de orientaliska bokarna växer parkens enda överlevande orientaliska gran med små kottar och mycket korta fyrkantiga barr. På kullens västra sida växer bestånd av korkalm, en småväxt typ av lundalm som bildar korklager i barken på stam och grenar. Lövskogsområdet avslutas i väster med några stora askar, rysk lönn och bla ett mastskogsliknande bestånd av rödek som använts för lövtäkt.

7. Västerskogen

Västerskogen utgörs av naturlig barrskog i en halvcirkel runt ett gammalt kärr som dikades 1914. Vid kärret finns partier som domineras av björk och sälg. Längs norra vägslingan mot Ekebyhovsskolan planterades 1915-1920 stora bestånd av ädelgran, douglasgran, coloradogran och japansk lärk.

Nära lärkarna växer sibirisk ädelgran som är ovanlig på våra breddgrader. I den sydöstra delen av området finns ett stort antal svarttallar.

Slottsparkens historia

På 1600-talet när man efter kontinentalt mönster anlade örtagårdar och planterade ädla träd på svenska god och herresäten, anlades samtidigt parkanläggningar. På 1620-talet bildades Ekebyhovs säteri.

Under de första ägarna, bland annat riksrådet Klas Horn, (1583-1632), greve Carl-Gustaf Wrangel (1613-1676) och familjen Lovisin (1700-talet), utökades och förändrades anläggningarna allt efter tidens smak. Wrangel påbörjade byggandet av det nuvarande träslottet 1673.

Från denna tid återstår bland annat hästkastanjerna vid trappan söder om slottet (den ena är en av Sveriges största), ”stora bersån” med lind, lönn, alm och ask (numera endast lind) öster om slottet, en del ekar väster om slottet samt en del av allén mot Mälaren.

Ännu på 1930-talet stod en jättelik bok på planen söder om slottet, ett vårdträd som torde vara ursprunget till alla bokar på Ekebyhov. Ekebyhov övertogs 1790 av släkten Ihre som ägde slottet till 1980 då Ekerö kommun köpte det. Ryttmästaren Johan Ihre inledde i slutet av 1800-talet en omfattande omvandling av trädgård och park. Modern skötsel infördes, väldiga planteringar av fruktträd, bärbuskar och blommor tillkom samt handelsträdgård, växthus och vattentorn.

Johan Ihre anlade också en trädplantskola och lät plantera bestånd av mer än hundra inhemska och utländska träd- och buskslag för att studera deras utveckling och härdighet. I parken planterades även barr- och lövträd för att användas till kransgrönt som såldes över hela landet. Bland annat silvergran, weymouthtall, ädelcypress, tuja, rödek och bok. Johan Ihres park blev en i Sverige och utlandet uppmärksammad anläggning som väl kunde mätas med de mest värdefulla botaniska trädgårdarna i landet.

I dag

Nu står en ny period i parkens historia för dörren. Ekerö kommun rustar parken för att aktsamt ta till vara dess olika värden. Alla hälsas välkomna för nöjsam avkoppling i en unik och sällsynt park intill Ekebyhovs slott och till alla de arrangemang av skilda slag, som kommunens olika föreningar anordnar såväl inne i slottet som utanför.